Sklep internetowy pod adresem purnama.co prowadzony jest przez MEKAKI Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Sienkiewicza 85/87/8, 90-057 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000802922, posiadającą numer REGON: 384331216 oraz numer NIP: 7272838732, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie internetowym, w tym w szczególności zasady składania zamówień, zasady zawierania umów sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Kupującym i ich wykonywania, a także tryb odstąpienia od umowy, zasady odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu rękojmi oraz zasady korzystania z usługi Newsletter. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

§ 1. Definicje

Adres pocztowy – imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy, oraz miejscowość.

Adres reklamacyjny:
MEKAKI Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi
ul. POW 25 lok C. 3
90-248 Łódź

Czas realizacji zamówienia- okres czasu obejmujący przygotowanie i skompletowanie przedmiotu umowy oraz jego wysłanie wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy.

Czas dostawy- okres czasu liczony od momentu wysłania przedmiotu umowy wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do momentu dostarczenia go do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy. 

Dane kontaktowe:
MEKAKI Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi
ul. Sienkiewicza 85/87/8, 90-057 Łódź
NIP: 7272838732, REGON: 384331216, KRS: 0000802922
e-mail: [email protected]

Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

Dostawa– rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu, wymieniona w zakładce Płatności, dostawa i zwroty.

Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004, Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) i innymi stosownymi przepisami prawa.

Dzień roboczy – dzień tygodnia, od poniedziałku do piątku.

Indywidualny Przedsiębiorca –  osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Karta produktu – pojedyncza podstrona Sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, niebędąca Indywidualnym Przedsiębiorcą.

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (Dz.U. 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. 2007, Nr 171, poz. 1206 z późn. zm.).

Konsument – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

Kupujący – zarówno Konsument, Klient, jak i Indywidualny Przedsiębiorca.

Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.

Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

Platforma internetowa ODR – unijny serwis internetowy działający na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE i dostępny pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr

Płatność – sposób dokonania zapłaty za przedmiot umowy. 

Podmiot uprawniony – podmiot uprawniony do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. 2016, poz. 1823 z późn. zm.).

Polityka prywatności – dokument określający zasady przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych danych osobowych Kupujących, prawa Kupujących oraz obowiązki Administratora Danych Osobowych, który znajduje się tutaj

Prawo konsumenckie – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827 z późn. zm.).

Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w Sklepie jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem zamówienia.

Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.

Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w Sklepie.

Rejestr UOKiK – rejestr podmiotów uprawnionych prowadzony przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. 2016, poz. 1823 z późn. zm.) i dostępny pod adresem: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem zamówienia.

Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem purnama.co za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.

Sprzedający:
MEKAKI Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi
ul. Sienkiewicza 85/87/8, 90-057 Łódź
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000802922, posiadająca numer REGON: 384331216 oraz numer NIP: 7272838732, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer konta bankowego: 63 1050 1461 1000 0090 8070 3359

System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

Umowa – umowa zawierana na odległość w rozumieniu Prawa konsumenckiego w przypadku Konsumenta,  a także Indywidualnego Przedsiębiorcy na mocy art. 38a Prawa konsumenckiego oraz umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Kodeksu cywilnego w przypadku Kupującego.

Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

 • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
 • nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
 • nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,
 • została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym,
 • w razie nieprawidłowego jej uruchomienia, jeżeli czynność ta została wykonana przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego,
 • nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów, rodzaj dostawy, rodzaj płatności, miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego, a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

§ 2. Warunki ogólne

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym Regulaminem.
 2. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest dobrowolna, jednakże jest konieczna w celu złożenia zamówienia przez Kupującego lub korzystania z usługi Newslettera.
 3. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terenie państwa członkowskiego Unii Europejskiej, strefy Schengen lub państwa objętego Wspólnotowym Systemem Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych. 
 4. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad. 
 5. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego na polskiej wersji językowej Sklepu wyrażone są̨ w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają̨ podatek VAT). Ceną wiążącą jest cena podana przy produkcie w chwili składania zamówienia. Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy.
 6. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, tj. termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
 7. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres mailowy Kupującego: zamówienia, dowodu zakupu oraz treści niniejszego Regulaminu w formie pliku PDF. 
 8. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
 9. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania Sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie Sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności Sklepu, należy je wyłączyć.
 10. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.
 11. Kupujący zobowiązany jest do:
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 • korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
 • korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego,
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 • korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami etykiety.
 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania cen promocyjnych oraz przeprowadzania innego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży, które mogą być regulowane Regulaminami szczegółowymi. Kupujący jest uprawniony do skorzystania z ww. promocji lub wyprzedaży, które są dostępne w chwili składania przez Kupującego zamówienia.
 2. Sprzedający oferuje następujące rodzaje płatności:
 • za pobraniem,
 • za pośrednictwem systemu PayPal,
 • za pośrednictwem systemu Stripe,
 • za pośrednictwem podmiotu świadczącego obsługę płatności online, tj. PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, numer REGON 301345068, umożliwiającego płatności kartami: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro oraz: 
 1. Sprzedający oferuje wysyłkę na terenie Polski za pośrednictwem następujących rodzajów dostawy: 
 • Paczkomat InPost: 9 PLN;
 • kurier InPost: 11 PLN;
 • kurier InPost za pobraniem: 16 PLN;
 • kurier DHL: 16 PLN.
 1. Czas dostawy wysłanego zamówienia na terenie Polski zależy między innymi od wybranego rodzaju dostawy, ale nie powinien przekroczyć 2 dni roboczych. 
 2. Koszt dostawy uzależniony jest od: wybranego rodzaju dostawy oraz wybranego rodzaju płatności. Dostawa kurierem InPost na terenie Polski jest darmowa przy zamówieniach na kwotę powyżej 300 zł. Koszt wysyłki zagranicznej oraz rodzaj dostawy uzależniony jest od kraju oraz wielkości przesyłki. 

§ 3. Zawarcie umowy i jej realizacja

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
 • dodanie do koszyka produktu;
 • wybór rodzaju dostawy;
 • wybór rodzaju płatności;
 • wybór miejsca wydania rzeczy;
 • złożenie w Sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „zamów” w przypadku wyboru rodzaju płatności określonego w § 2 ust. 13 lit. a) Regulaminu albo przycisku „przejdź do płatności” w przypadku wyboru każdego innego niż określony w § 2 ust. 13 lit. a) Regulaminu rodzaju płatności.
 1. Zawarcie umowy z Kupującym następuje z chwilą złożenia zamówienia. 
 2. Realizacja zamówienia płatnego za pośrednictwem PayPal lub PayPro S.A. (Przelewy24) następuje w ciągu 2 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego, chyba że Kupujący nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego. Realizacja zamówienia płatnego za pobraniem następuje w ciągu 2 dni roboczych od złożenia zamówienia. 
 3. Zakupiony przedmiot umowy jest wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy. Dokument sprzedaży w formie PDF wysyłany jest na adres mailowy Kupującego podany przy składaniu zamówienia. Przy wyborze rodzaju płatności za pobraniem, jedyny dostępny rodzaj dostawy to za pośrednictwem kurier InPost za pobraniem, o którym mowa w § 2 ust. 14 lit. c) Regulaminu. 

§ 4. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 Prawa konsumenckiego, z zastrzeżeniem ust. 12 niniejszego paragrafu.
 2. Termin odstąpienia od umowy wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć za pomocą formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim. Zachęcamy do poinformowania nas o zamiarze zwrotu drogą mailową, kontaktując się z nami pod adresem: [email protected]
 4. Email z informacją o zamiarze zwrotu lub z załączonym formularzem należy wysłać drogą mailową na adres: [email protected] informując Sprzedającego o odstąpieniu od umowy poprzez umieszczenie w tytule maila hasła „Zwrot” oraz podając numer zamówienia. Sprzedający drogą mailową niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i skontaktuje się z nim w celu ustalenia dalszych kroków oraz dogodnego sposobu zwrotu przesyłki.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił, na koszt Sprzedającego.
 8. Przed odstąpieniem od umowy, Konsument nie powinien korzystać z rzeczy w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jej charakteru, cech i funkcjonalności. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Konsumentowi rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego.
 10. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument dokonując zakupu, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Z zastrzeżeniem zdania poprzedniego, w przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Konsumenta kartą płatniczą, Sprzedający dokonana zwrotu na konto przypisane do karty płatniczej Konsumenta.
 11. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

  Na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, prawo do odstąpienia od umowy przysługuje również Indywidualnemu Przedsiębiorcy. Postanowienia niniejszego paragrafu mają w pełni zastosowanie do Indywidualnego Przedsiębiorcy. 

§ 5. Rękojmia

 1. Sprzedający na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza swoją odpowiedzialność wobec Klienta, a także wobec Indywidualnego Przedsiębiorcy z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne (rękojmia).
 3. W przypadku umowy z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
 4. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
 • złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny albo
 • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy

chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

 1. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 2. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 3. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
 • żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo
 • żądać usunięcia wady.
 1. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 2. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 3. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy dostarczenie jej przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt Sprzedającego.
 4. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający.
 5. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy. § 4 ust. 4 zdanie drugie Regulaminu stosuje się odpowiednio. W razie odstąpienia od umowy stosuje się odpowiednio również § 4 ust. 9, 10 i 11 Regulaminu. 
 6. Reklamacje z tytułu rękojmi należy składać Sprzedającemu za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: [email protected]. Reklamacja powinna zawierać nr zamówienia, opis wady, datę jej ujawnienia oraz treść żądania.
 7. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do opartych o art. 5615 Kodeksu cywilnego: oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny, żądania wymiany rzeczy na wolną od wad, żądania usunięcia wady. Sprzedający w terminie trzydziestu dni (art. 7a Prawa konsumenckiego) ustosunkuje się do każdego innego oświadczenia Konsumenta, którego nie dotyczy określony w Kodeksie cywilnym termin czternastu dni. W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.
 8. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 9. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 10. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
 11. W terminach określonych w § 5 ust. 15-17 niniejszego paragrafu, Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 12. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
 13. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się § 5 ust. 15- 16 niniejszego paragrafu, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
 14. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 15. Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza możliwości wykonania uprawnień z tytułu rękojmi przez Kupującego, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.
 16. Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.

§ 6. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Danych Osobowych udostępnianych przez Kupującego oraz osobę korzystającą z usługi Newsletter jest MEKAKI Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 85/87/8, 90-057 Łódź.
 2. Administrator Danych Osobowych odpowiada za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, a zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych, a także prawa Kupującego i osoby korzystającej z usługi Newsletter związane z ich danymi osobowymi oraz obowiązki Administratora Danych Osobowych określone są w dokumencie Polityka prywatności.
 3. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie zgody oraz w związku z prawnie uzasadnionymi interesami Sprzedającego.
 4. Administrator Danych Osobowych zbiera i przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie w jakim jest to uzasadnione umownym lub prawnym obowiązkiem.
 5. Wyrażenie przez Kupującego lub osobę korzystającą z usługi Newsletter zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a zgoda na przetwarzanie danych w określonym celu może zostać w każdej chwili wycofana.
 6. Na potrzeby realizacji zamówienia Kupującego zbierane są następujące dane osobowe:
  • adres pocztowy – niezbędne do wystawienia dowodu zakupu;
  • miejsca wydania rzeczy – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
  • e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
  • numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych rodzajów dostawy.
 7. Na potrzeby korzystania z usługi Newsletter zbierane są następujące dane osobowe:
  • e-mail – niezbędny do realizacji usługi Newsletter.

§ 7. Newsletter

 1. Kupujący oraz inna osoba odwiedzająca Sklep może zamówić usługę Newsletter (subskrypcja). Usługa Newsletter polega na okresowym przesyłaniu na podany adres e-mail wiadomości zawierających treści marketingowe (informacje handlowe) dotyczące MEKAKI Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi i jej partnerów biznesowych.
 2. Subskrypcja Newsletter może być dokonana poprzez:
 • dodanie w widocznym w stopce Sklepu polu „Dowiedz się więcej o holistycznej sile rytuałów. Zapisz się do newslettera” adresu e-mail oraz kliknięcie następnie pola oznaczonego strzałką; w takim wypadku dołączenie do Newslettera oznacza akceptację niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności;
 • w trakcie składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a przed kliknięciem przycisku „zamów” lub „przejdź do płatności”;
 • dodanie w okienku (pop-up), jaki pojawi się w zakładce blog Sklepu adresu e-mail oraz kliknięcie następnie pola oznaczonego strzałką; w takim wypadku dołączenie do Newslettera oznacza akceptację niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności;
 1. Po dokonaniu jednej z czynności określonych w ust. poprzedzającym niniejszego paragrafu, na podany adres e-mail wysłane zostaje potwierdzenie subskrypcji Newslettera oraz treść niniejszego Regulaminu w formie pliku PDF.
 2. Subskrypcja Newsletter jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa Newslettera jest świadczona przez czas nieoznaczony i osoba do niego zapisana, może z niej zrezygnować w każdym czasie. W celu rezygnacji z usługi Newsletter wystarczy skorzystać z odpowiedniego linku widocznego w stopce wiadomości e-mail wysyłanej w ramach subskrypcji Newsletter. 

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego postanowienia Regulaminu.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. 
 3. Kupujący przy dokonywaniu kolejnego zamówienia zostanie poproszony o akceptację aktualnego na moment składania zamówienia Regulaminu. 
 4. Zmieniony Regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian. 
 5. Osoba, który korzysta z usługi Newsletter zostanie powiadomiona o zmianie Regulaminu przez przesłanie na jej adres e-mail podany przy zapisywaniu się do usługi Newsletter informacji o planowanej zmianie wraz z przesłaniem planowanych zmian. Zmiany Regulaminu wejdą w życie po upływie 7 dni od momentu poinformowania jej o zmianie Regulaminu we wskazany wyżej sposób. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przed zmianą Regulaminu.
 6. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna w zakładce Regulamin. 
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa konsumenckiego. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR lub dokonując wyboru dowolnego podmiotu uprawnionego spośród znajdujących się w rejestrze UOKiK. Sprzedający oświadcza zamiar i wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd powszechny właściwy miejscowo i rzeczowo.
 8. Niniejsza wersja Regulaminu obowiązuje od 11 stycznia 2020 roku.