Cleanse. Balance. Protect.

White Sage

Salvia Apiana

Sage is for you, if:
✓ you like strong, herbal fragrances
✓ you need more peace and deep rest
✓ you want to clear the space of negative energy
✓ you want to bring more balance to your surroundings

The most commonly used, versatile and effective cleansing incense. Used primarily to cleanse the space and restore balance.
The scent of Sage is strong, intense, herbal and woody. It is also described as warm and spicy, for some even slightly unpleasant, which symbolizes cleansing and new beginnings.

49,00PLN

White Sage—fragrance and properties

White Sage has been used by Native Americans for thousands of years to clear the negative energy. The product comes from the natural habitats of Salvia Apiana located in the coastal mountains of California. Harvested by hand in a way that does not damage the natural environment of the plant. The scent of Sage is strong, intense, herbal and woody. It is also described as warm and spicy, for some even slightly unpleasant, which symbolizes cleansing and new beginnings. One of the proven properties of this plant is a strong bactericidal effect, which we can use to cleanse our space and ourselves.

Sage relieves anxiety, symptoms of depression and hyperactivity. Smoke from burning Sage calms the mind, relaxes the body and positively affects the mood. Research done on the properties of Sage smudging suggests, that the plant stimulates the mental functions, relieves depression, and even stimulates brain memory functions. Due to its unique, intense aroma and properties, it is a great tool for deepening the practice of meditation or yoga. Burning Sage helps to balance vibrations received from the environment and neutralize negative energy.

Smudging ritual: White Sage or Palo Santo?

White Sage and Palo Santo are similar in some ways, as both plants aim to purify energy – your space or your own, aiming for a more positive, serene environment and better well-being. Considering the history of these unique plants and the fact that their use was illegal in the past, when using them, we should come from a place of gratitude for these products and their power. Sage is a stronger plant, used to remove all energy from a space, leaving it energetically empty and ready for new, positive vibrations. If you work with heavy, negative energy, it is sage that will get rid of that energy. What energy are we talking about? Ultimately we try to get rid of dense, stagnant, or blocked energy. It can be energy on an emotional level (arguments or toxic relationships), energetic (subconscious) or physical (being with people all day at work).

Then, after smudging with sage, positive energy should be restored as it has been completely cleared. How to do it? With high-vibration music, meditation, setting the intention, using essential oils or another incense like Palo Santo, which attracts positive vibes. To simplify it: Sage cleanses the bad and Palo Santo restores the good. We tend to reach for Palo Santo every day, because it simply stimulates positive energy, while purifying the air and introducing a unique atmosphere. Since this product adds positive energy back into space, no additional steps are needed, however, always be mindful of using both plants and be respectful of this ancient practice.

Sage is a powerful plant that cleans bad vibes aggressively. Palo Santo incense purifies while adding good energy and leaving an uplifting atmosphere. That’s why these two products make the perfect pair. It’s good to cleanse the space with sage first, and then introduce some good vibes and the relaxing Palo Santo fragrance. We recommend to use sage when you feel the need, when you feel that your energy needs to be purified, changed. Work with it as needed, with intention when you feel a blockage on an energetic or emotional level. Palo Santo, on the other hand, is the perfect companion for everyday rituals and practices – it refreshes the space, introduces a warm, unique fragrance, ground and makes us in the here and now, supporting our awareness.

White sage for smudging rituals

Smudging is a mindfulness practice that increases awareness and spirituality. It enhances concentration, harmony and balances the energy that surrounds us. The cleansing ritual can also be performed when we want to free ourselves from unfavorable situations or emotions that currently accompany us. Carrying out such a ritual can become a sign for us that a given stage (for example worrying or uncertainty) is behind us and it is time to move on. Smudging, or cleasnsing, our space with dried plants affects not only the space itself, but also directly us, cleansing our aura.

In many indigenous cultures, plants are more than just living organisms and are considered to have a soul. Thus, burning the dried bundles of plants was a way to connect with the spiritual sphere and establish contact with the spirit of nature, which is then asked to lend its protective energy, in accordance with the intention of the practitioner.

Find out more about smudging here.

Weight 0.4 kg
header_text

Cleanse. Balance. Protect.

type

Salvia Apiana

label_text

BESTSELLER

PL: Pochodzenie

Szałwia pochodzi z naturalnych siedlisk Salvia Apiana położonych w górach u wybrzeży Kalifornii, USA.

PL: Wymiary

Przybliżony wymiar Szałwii to 22cm. Rośliny mogą nieznacznie różnić się rozmiarem ze względu na ich naturalne pochodzenie.

PL: Jak używać

Trzymaj pęk Szałwii pod kątem 45 stopni, następnie podpal. Poczekaj aż się rozpali, a po chwili zdmuchnij.
Nakieruj dym na miejsca, które chcesz oczyścić bądź pozwól tlić się kadzidłu w przystosowanym do tego naczyniu.

Ostrzeżenia:
• Nie zostawiaj zapalonego kadzidła bez nadzoru
• Nie stosuj na odsłoniętych powierzchniach, ponieważ kadzidła mogą spowodować zabrudzenia popiołem
• Regularnie czyść podstawki na kadzidła, aby zapobiec zabrudzeniom od popiołu
• Trzymaj z dala od dzieci
• Nie pal kadzidła, jeśli jesteś w ciąży lub masz problemy z oddychaniem
• Przed odłożeniem kadzidła po zakończeniu użytkowania upewnij się, że jest ono całkowicie zgaszone

EN: Origin

The product comes from the natural habitats of White Sage located in the coastal mountains of California, USA.

EN: Dimensions

The approximate size of Sage smudge stick is 22 cm. Plants may vary in size due to their natural origin.

EN: How to use

Hold the smudge stick at a 45 degree angle and light it. Allow a moment for the flame to catch, then blow it out.
Direct the smoke onto areas you wish to clean and purify, creating a sacred space.

Warning:
• Never leave a lit incense alone whilst burning
• Do not use on exposed surfaces as may cause Ash burns and staining
• Clean incense holders regularly to prevent staining
• Keep away from children
• Please do not burn incense if pregnant or have breathing problems
• Please insure incense is extinguished completely and properly before putting away

PL: Jak pakujemy

Nasze etykiety i opakowania

Etykiety, w które owinięte są nasze kadzidła, naklejka na pudełku oraz kartka z podziękowaniem wewnątrz paczki wykonane są z ekologicznego papieru wykonanego z odpadów rolno-przemysłowych. Papier, którego używamy powstaje poprzez zastąpienie do 15% pulpy z drzewa pozostałościami organicznej kukurydzy, dzięki czemu uzyskuje swój kolor. Nasz papier jest certyfikowany przez FSC, wolny od GMO, w pełni kompostowalny, nadający się do recyklingu, biodegradowalny, zawiera 40% poużytkowych odpadów z recyklingu i jest produkowany z EKOenergy, co skutkuje 20% redukcją śladu węglowego.

Cały proces tworzenia papieru odbywa się w Rossano Veneto niedaleko Wenecji we Włoszech. Pozostałości organiczne są przetwarzane z przetworzoną pulpą, z wykorzystaniem własnej energii elektrycznej producenta. Ceramiczne podstawki oraz lampy solne pakowane są w wysokiej jakości lniane woreczki, które można ponownie wykorzystać.

Nasze pudełka

Nasze pudełka wysyłkowe posiadają certyfikat FSC i w 70% składają się z materiałów z recyklingu. Przestrzeganie wytycznych FSC umożliwia pozyskiwanie drewna przy jednoczesnym zachowaniu żywotności lasów oraz ich bogactw biologicznych. System FSC jest obecnie uznawany za jeden z najbardziej wiarygodnych wśród istniejących na świecie systemów certyfikacji zasobów leśnych, Jako jedyny popierany jest przez główne organizacje ekologiczne. Nasze pudełka w pełni nadają się do recyklingu.

Wypełnienie paczki stanowi papier – ekologiczny, nadający się do recyklingu, wykonany z czystych, naturalnych włókien papierowych.

Biodegradowalne foliopaki

By chronić Wasze paczki w transporcie, pudełka pakowane są w ekologiczne foliopaki. Foliopak wykonany jest z folii LD PE oraz HD PE, z certyfikowanym dodatkiem d2w.

D2w to dodatek, który zawiera mieszankę soli, dodawaną do surowego plastiku podczas procesu produkcyjnego. W obecności tlenu ten dodatek degraduje i biodegraduje tworzywo sztuczne. Oxo-bio plastik nie wymaga światła słonecznego ani niczego innego niż obecność tlenu do degradacji. Po całkowitym rozkładzie materiał przestaje być tworzywem sztucznym i staje się źródłem pożywienia dla drobnoustrojów – po zakończeniu procesu pozostają woda, dwutlenek węgla i biomasa.

EN: Our packaging

How do we label & pack our products?

What you find on our products, inside and on our boxes is an eco-friendly paper made with agro-industrial waste.

To create our product labels, thank you cards, and box stickers we use an eco-friendly paper, which is made by replacing up to 15% of virgin tree pulp with the process residues of organic corn, which is how the colour is achieved. Our paper is FSC certified, GMO free, compostable, recyclable, biodegradable, contains 40% post-consumer recycled waste and is produced with EKOenergy, resulting in a 20% reduction in carbon footprint.

The whole process of creating the paper takes place at Rossano Veneto plant near Venice, Italy. The organic residues are processed with recycled pulp, using the producer’s very own electricity from an hydroelectric plant.

Ceramic incense burners and salt lamps are packed in reusable, high quality linen bags.

Our shipping boxes

Our shipping boxes are FSC certified and are 70% recycled. Compliance with FSC guidelines enables timber harvesting while maintaining the viability of forests and their biological richness. The FSC system is currently recognized as one of the most reliable among the existing forest resource certification systems. It is the only system supported by major ecological organizations. The boxes are fully recyclable.

The packages are filled with paper – eco-friendly, recyclable, made of pure, natural paper fibers.

Biodegradable mailers

To protect your packages during transport, the boxes are packaged in ecological mailers. The mailers are made of LD PE and HD PE foils, with the addition of certified d2w.

D2w is an additive which contains a mixture of salts that is added to raw plastic during the manufacturing process. Providing oxygen is present, this additive will degrade and biodegrade the plastic if it escapes into the open environment or into general waste. Oxo-bio plastic does not require sunlight or anything other than the presence of oxygen to degrade. Once it does, the material effectively ceases to be plastic and becomes a food source for microbes – when the process is complete, water, carbon dioxide, and biomass are all that remain.

Featured products